درباره مشهد پوشش

از نـخـستیـن مراحـل زنـدگی بشر تا به امروز،مـسکـن هــمـواره یکی از نـیـازهـای اسـاسی انسان بـوده اسـت، امـروزه کـمتر جامعه ای چه در کشورهای پـیـشرفـته و چه در حال تـوسعـه با تهـدیـدها و فـرصت هـای حـوزه مسـکن نا آشـناسـت چرا که غـفـلت از ایـن مهم عـواقـب سنگیـن و جبـران ناپـذیـری را به مـردم آن جامعـه تحمیـل می نماید.

غـالبـاً سرمایه گـذاری در ملک و مسکن در زمـرۀ مهم تـرین و پـرسودتـرین تجارت هـاست.دلیل آن هم ساز و کار سادۀ عرضه و تقاضاست. رشـد تـدریـجی جـمعـیت و مازاد تقاضا همواره باعث تعالی قیمت ملک می گردد.این تقاضای مستمر در نهایت به ایجاد حـاشیـه امـن اقـتصـادی برای صاحـبان سـرمایه ایـن حوزه مـنتهی می شود.

در ایـن بیـن عــده ای با خلـق شیوه های جدیـد مـهنـدسی،معماری و رفاهی و عده ای نیز با ورود منابع مالی و انسانی و با نگرش تولـیـد اشـتغـال وکسب درآمـد موجبات چرخش ایـن چـرخه اقـتصادی عـظیـم را فـراهم می آورند.

گـستـرۀ روز افزون فعالیت های کلان اقتصادی دراین حوزه از یک سو و اهمیت نقش کارگزاران فروش در تبدیل فعالیت های یاد شده به منابع نقـدی و رفـع نیاز مصرف کننـدگان از سـوی دیـگر،وجـود کـارگـزاری متخصص،آگاه و صد البته امین و قابل اعتماد رامهم و ضـروری مـی نـمـایـد.

شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش بـابـیـش از دو دهـه حـضور مـوفــق بـعـنوان اولـیـن واحــد سـراسـری املاک و درحال حاضر بـعنوان بـزرگتـرین مـرکز ارائـه خـدمات ملکی در شـرق کـشور مـفـتخر به هـمراهی شمـا عزیـزان می بـاشـد.


بـا سـپـاس و امـتـنـان

مدیریت شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش

 مـحـمـد ضـرابـی خـراسـانـی

معرفی بخشها و اعضای شرکت مسکن و ساختمان مشهد پوشش

  • حوزه مدیریت
  • حوزه مشاورین کسب و کار
  • روابط عمومی , تبلیغات و ارتباط با مشتری
  • فروش / بازاریابی و خدمات
  • مدیریت سرمایه گذاری و امور سرمایه
  • مالی
  • پشتیبانی قرارداد و امور اداری حقوقی
  • فناوری اطلاعات

محمد ضرابی خراسانی

مدیرعامل

شماره داخلی شرکت : **

1
1
1
1
1
1
1